Plán proti suchu

Připojení regionu na Východočeskou vodárenskou soustavu

 

 

Východočeský kraj se trápí suchem už řadu let a zatím stále nepřichází řešení. Chci proto jednat co nejrychleji a připojit jednotlivé obce regionu na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu. Vytvořil jsem pracovní skupinu „Voda pro Podorlicko, která je složená z odborníků, starostů místních obcí, ředitelů vodáren, místních zemědělců, lesníků či hydrogeologa. Společnými silami hodláme do deseti let zajistit dostatek pitné i užitkové vody pro celou oblast podorlického regionu.

Výstavba 80 km nového potrubí

Abychom dokázali do budoucna zásobit jednotlivé obce pitnou a užitkovou vodou, připojíme obecní vodovody novým potrubím na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu. Ta je napájená z Polické pánve, kde je dostatek podzemní vody. Druhým místem ve východních Čechách, kde je dostatek podzemní vody, je Vysokomýtská synklinála. Ta však s Východočeskou vodárenskou soustavou doposud propojená není. Tohle chci změnit a jednotlivé soustavy vzájemně propojit. Celkově bude třeba vystavět 80 km nového potrubí.

Kojenecká voda z „podzemního jezera“

Dochází k nárůstu obyvatel v kraji a tím přirozeně ke stále větší poptávce pitné vody. Nejlepší pitná voda je ta podzemní. Svou jakostí a nutriční hodnotou je nesrovnatelně lepší než voda povrchová. Z Vysokomýtské synklinály jsme schopni dostat kojeneckou vodu v objemu až 500 l/s. Získáme nutričně hodnotnou kojeneckou vodu a navíc nenarušíme krásu místní přírody.

Lepší vsakování vody

Klima nezměníme, ale můžeme změnit podmínky vsakování vody. Ve chvíli, kdy dešťová voda padne na tvrdý povrch, nevsákne, ale odteče a za tři dny je v Německu. My potřebujeme, aby vsákla do podzemí a vytvářela podzemní jezera. K tomu jsou zapotřebí zemědělci, kteří jsou schopní orat a nenechat půdu ladem. Mým cílem je vysvětlit velkým zemědělcům, proč je důležité orat více než 30 cm pod zem a proč je potřeba používat organické hnojení. Obojí přispívá k lepšímu vsakování vody, hlína se lépe prohnojí a voda zůstane na poli. Další neméně důležitou pomocí v této oblasti je výsev víceletých plodin.  

Důraz na zadržování vody v krajině

Další prioritou je důraz na zadržování vody v krajině. Bez celkové péče o krajinu nám bude voda ubývat. Je proto potřeba zásadně zlepšit celkové hospodaření s vodou. S lesníky bych rád vyřešili vysazování listnatých stromů v lesích. Kvůli kůrovci mizí lesy. Voda tím pádem teče pryč. Pokud budeme kromě jehličnanů vysazovat i stromy listnaté, bude se voda více vsakovat a méně odpařovat. Zásadně hodlám propagovat trvalé travní porosty. Louky a pastviny mají proti lesu tu výhodu, že mají daleko větší výpar. A právě to v období sucha potřebujeme. 

Dotace na aquabagy, kapénkové závlahy

V neposlední řadě chci získat dotace na aquabagy, aby měly obce a města možnost udržovat si krásnou zeleň. Díky aquabagům se stromy a keře zavlažují postupně a voda se dostane až ke kořenům. Dlouhodobě sleduji, jak v Izraeli umí pracovat s vodou a přeji si, abychom se dokázali inspirovat. Budu se zasazovat o dotaze na kapénkovou závlahu do jednotlivých domácností nebo o využití „šedé“ vody z koupelen, která by se mohla využívat ke splachování toalet a po úpravě i pro zahradní zálivky.